< Register
1
2
Step 1. Step 2.

*Peringatan:

Nama penuh akan digunakan untuk deposit / pengeluaran.
Nama MESTI besama dengan maklumat perbankan anda.

+6

*Peringatan:

Nama penuh akan digunakan untuk deposit / pengeluaran.
Nama MESTI besama dengan maklumat perbankan anda.Tahniah!
Anda telah berjaya mendaftar!

< Forgot Password
1.
2.
Verification Code Change Password

+6

*Reminder:

OTP akan menghantar ke nombor telefon anda yang berdaftar.1.
2.
Verification Code Change Password< Forgot Username
+6

*Reminder:

Nama pengguna akan menghantar ke nombor telefon anda yang didaftarkan.
Terms and Conditions
1. Terma dan Syarat Umum

Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini pada AsiaBoleh (selepas ini masing-masing secara berasingan dan semuanya secara bersama disebut sebagai "AsiaBoleh" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun , dan bahawa anda mengakui telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar atau membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya.

Semua maklumat produk, pendaftaran di laman web dan penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AsiaBoleh tertakluk kepada "Syarat dan Ketentuan Umum" ini. AsiaBoleh berhak untuk mengubah Terma dan Syarat Umum ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan tersebut akan menjadi dapat dikuatkuasakan dengan segera setelah diterbitkan di bahagian "Syarat dan Ketentuan Umum" di laman AsiaBoleh. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk mengkaji Terma dan Syarat Umum secara berkala. Penggunaan berterusan sebarang perkhidmatan Laman web setelah perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada Terma dan Syarat Umum akan menjadi pengakuan dan penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.

Terma dan Syarat Umum ini mewakili perjanjian lengkap, akhir dan eksklusif antara pengguna dan AsiaBoleh. "Syarat dan Ketentuan Umum" ini menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman sebelumnya antara pengguna dan AsiaBoleh. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Syarat dan Ketentuan Umum ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun kecuali setakat yang sama telah dinyatakan sebagai perwakilan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan apa pun di situs web AsiaBoleh, ketentuan seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini akan berlaku. Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk meminta mana-mana pengguna untuk memberikan kami bukti identiti dan usia sebagai prasyarat sebelum pengguna dibenarkan untuk mengambil bahagian atau menggunakan perkhidmatan AsiaBoleh.

2. Akaun: Syarat Penggunaan

Sekiranya ada perselisihan mengenai akun pemain, AsiaBoleh berhak untuk menangguhkan akun pemain hingga penyelesaian dicapai. Membuat laporan mengenai sebarang pertikaian mesti dibuat secara bertulis dan mesti menyatakan tarikh, masa dan perincian pertikaian. Untuk menyelesaikan sengketa, ia mesti dihantar melalui e-mel ke [email protected]. Pihak Pengurusan memandang serius pertikaian anggota dan akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang perlu dan wajar untuk menyiasat dan akhirnya menyelesaikan semua pertikaian. AsiaBoleh berhak untuk menangguhkan dan / atau menghentikan akaun pengguna dengan alasan apa pun dan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Segala baki kredit yang tersisa di akaun pada masa penangguhan dan / atau penamatan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik akaun melalui kaedah pembayaran yang akan ditentukan oleh AsiaBoleh. AsiaBoleh juga berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menolak sebarang kemenangan dan kehilangan baki kredit atau kemenangan atau hak lain dari akaun pengguna serta penggunaan perkhidmatan AsiaBoleh oleh pengguna.

Setiap pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keselamatan nombor akaun dan kata laluannya sendiri. Setiap pengguna AsiaBoleh, tanpa pengecualian, diharapkan untuk benar-benar melarang orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, mana-mana orang bawah umur, dari menggunakan atau menggunakan semula akaun AsiaBoleh-nya, dari mengakses dan / atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web AsiaBoleh dan juga daripada menerima hadiah. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas setiap pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung sendiri atau ditanggung melalui pihak ketiga di akaun AsiaBoleh-nya.

3. Pertaruhan

3.1. Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:

Pertaruhan

Pemain mesti bertaruh dari dana yang telah dikreditkan ke dalam akaun pemain masing-masing. Semua pertaruhan akan dianggap batal, jika setelah ditinjau didapati pemain tidak pernah berjaya menyimpan dana atau menyelesaikan Pemindahan Dana ke dalam akaun pemain masing-masing. Setelah berjaya memasukkan dana ke dalam akaunnya, jumlah pertaruhan pemain mestilah setara atau melebihi jumlah yang didepositkan. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan kegagalan untuk mengajukan permohonan pengeluaran, oleh itu pemain disarankan untuk membuat deposit berdasarkan permintaan.

Taruhan yang Disahkan

AsiaBoleh tidak boleh dan tidak akan membatalkan pertaruhan mana-mana akaun pemain setelah ia disahkan, melainkan jika taruhan tersebut dinyatakan tidak sah atau melainkan jika terdapat keadaan yang melibatkan keputusan dan penyelesaian yang salah untuk alasan yang dinyatakan dalam Terma & Syarat ini.

Rekod Taruhan yang Tepat

Walaupun setiap usaha untuk memastikan ketepatan total, AsiaBoleh tidak dan tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan atau peninggalan berkaitan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.

Pemotongan Taruhan / Taruhan Tidak Diselesaikan

Pertaruhan akan dipotong dari akaun pemain masing-masing pada masa Pertaruhan diletakkan, tidak kira bila keputusan ditentukan atau diumumkan. AsiaBoleh tidak dapat dan tidak akan mengembalikan wang Taruhan yang ditempatkan pada permainan di mana Taruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang masih belum dapat diselesaikan atau diselesaikan. Taruhan tersebut akan diselesaikan setelah permainan selesai dan kemenangan, jika ada, akan dikreditkan ke akaun pemain masing-masing pada masa itu.

Keputusan Pertaruhan AsiaBoleh adalah Muktamad

Dengan menerima Terma dan Syarat Umum ini, pengguna bersetuju bahawa AsiaBoleh dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa terakhir dalam menentukan syarat-syarat setiap taruhan yang ditempatkan serta keadaan di mana taruhan tersebut dibuat. Tanggungjawab Tunggal Pemain untuk Kemenangan

Sebarang cukai dan yuran yang dikenakan atas sebarang kemenangan yang diberikan kepada anda serta semua pembayaran lain yang dibuat kepada pemain berkenaan dianggap sebagai tanggungjawab pemain itu sendiri. AsiaBoleh berhak untuk melaporkan dan menahan sebarang jumlah dari kemenangan pemain untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk bentuk kemenangan yang lain.

3.2. Taruhan dipertaruhkan

Kepentingan Minimum

Amaun pegangan minimum dikenakan. Jumlahnya bergantung pada Permainan / Produk tertentu.

4. Bermain Permainan Automatik / Manipulasi Perisian / Mengacau / Menipu

Bermain secara automatik Permainan melalui penggunaan perisian pihak ketiga dan segala bentuk manipulasi mana-mana Permainan atau data akaun pemain dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan penghentian keanggotaan pemain yang menyinggung, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan sebarang hadiah dan deposit tertunggak, serta pendakwaan sivil / jenayah terhadap pemain yang melakukan kesalahan. Dengan menyetujui Terma dan Syarat Umum ini, pemain bersetuju bahawa AsiaBoleh memiliki hak yang lengkap dan tidak terikat, berdasarkan budi bicara sendiri, untuk menghentikan akaun pemain apa pun dengan alasan apa pun, dan tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, sekiranya berlaku pendapat pihak Pengurusan bahawa penyertaan pemain di Laman Web, atau pada permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana Laman web ini dikendalikan. Pemain dengan ini mengetepikan sebarang dan semua jalan keluar terhadap AsiaBoleh sekiranya berlaku penamatan tersebut.

Dengan menyetujui Terma dan Syarat Umum ini, pemain mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesalahan tidak mungkin dicapai berkaitan dengan perisian komputer. Sekiranya pemain menyedari bahawa perisian tersebut mengandungi kesalahan, kesalahan atau ketidaklengkapan seperti itu, pemain tersebut secara sah tidak akan mengambil kesempatan daripadanya. Lebih-lebih lagi, setelah menyedari kesalahan, kesalahan atau ketidaklengkapan seperti itu, pemain secara sah akan segera memberitahu AsiaBoleh secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi janji di bawah klausa ini, AsiaBoleh berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul dari kelalaian atau tindakan pemain dalam mengambil kesempatan dari kesalahan, kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut.

Dengan menyetujui Terma dan Syarat Umum ini, pemain bersetuju bahawa AsiaBoleh tidak dapat bertanggung jawab atas sebarang kerosakan, kehilangan, atau kecederaan akibat gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun pemain yang tidak dibenarkan lain. Sebarang percubaan oleh mana-mana pemain untuk mendapatkan akses tanpa izin ke sistem Laman web atau akaun pemain, untuk mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau untuk merosakkan atau merosakkan laman web atau Permainan dengan sengaja dikenakan pendakwaan dan kehendak sivil dan / atau jenayah mengakibatkan penghentian akaun pemain serta pelucutan mana-mana dan semua hadiah yang dimiliki dan berhak dimiliki oleh pemain tersebut.

Untuk sebarang penipuan / pengesanan pertaruhan bertentangan, semua deposit ahli & jumlah kemenangan serta hadiah yang dituntut akan dilucutkan tanpa sebarang pemberitahuan. Anggota yang disyaki berpartisipasi dalam aktiviti penipuan dan / atau pemburuan bonus akan ditolak tuntutan mereka atas sebarang bonus dan mungkin akan menghadapi penggantungan akaun. AsiaBoleh berhak untuk menyiasat ahli sedemikian dengan perbezaannya dan mengambil tindakan pemulihan yang diperlukan.

5. Kemenangan

Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan, AsiaBoleh berhak meminta pemain mana pun untuk memberikan maklumat yang diperlukan kepada pihak pengurusan seperti bukti pengenalan diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, pasport, lesen memandu, penyata bank terkini atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai AsiaBoleh, mengikut budi bicara mutlaknya, difikirkan perlu. Sekiranya pemain tidak mematuhi permintaan keselamatan,

AsiaBoleh berhak untuk menafikan sebarang kemenangan dalam akaun pemain. Mengkreditkan Kemenangan - Kemenangan akan ditambahkan secara automatik ke akaun pemain masing-masing, jika difikirkan sesuai. Kemas kini akaun pemain ini bukan 'bukti kemenangan' dan / atau mungkin merujuk kepada dana yang telah dipindahkan (didebitkan) dari akaun anda masing-masing. Sekiranya setelah semakan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, AsiaBoleh berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap akaun mana-mana pemain.

5.1. Bonus

Wang Bonus merujuk kepada wang maya pada produk yang diberikan kepada pengguna AsiaBoleh untuk tujuan promosi. Pengguna tidak boleh mengeluarkan wang tersebut setelah mereka diberikan. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan yang berbeza untuk wang bonus mungkin berlaku.

Wang bonus boleh ditukar menjadi wang sebenar dan kemudian dikeluarkan setelah pengguna memenuhi syarat yang diperlukan dari promosi tertentu

6. Promosi

Keperluan rollover mesti dicapai sebelum pengeluaran.

Untuk sebarang pertaruhan yang ditempatkan, dana ditolak dari Baki Tunai dari akaun pemain masing-masing. Sekiranya tidak ada Baki Tunai, dana untuk pertaruhan akan ditolak dari Baki Bonus dari akaun pemain. Oleh itu, Baki Bonus hanya akan dimainkan sekiranya terdapat kekurangan dana di bawah Baki Tunai.

Semua tawaran hanya terhad kepada SATU (1) akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.

Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua sisi yang bertentangan tidak akan diambil kira atau dikira untuk keperluan rollover.

Sekiranya pengeluaran dilakukan sebelum keperluan rollover dicapai, bonus dan kemenangan mungkin akan hilang. Semua pertaruhan yang ditarik atau diikat tidak akan dikira untuk keperluan rollover.

Kecuali disebutkan secara khusus dalam istilah promosi tertentu, hanya 25% dari jumlah taruhan yang ditempatkan pada permainan Roulette (semua variasi) dan 50% daripada jumlah taruhan yang ditempatkan di slot mana pun dan permainan RNG akan dikira sebagai syarat pertaruhan bonus . Jumlah keseluruhan taruhan yang diletakkan di Fei Long Zai Tian (gtsflzt), Great Blue (bib), Highway Kings (hk) tidak akan dikira sebagai syarat pertaruhan bonus.

AsiaBoleh berhak untuk meminta bukti identiti pemain yang mencukupi pada waktu tertentu. Bukti tersebut mesti membuktikan secara sah maklumat peribadi pemain, butiran pembayaran dan / atau maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk lulus pemeriksaan keselamatan yang relevan.

Tidak ada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil AsiaBoleh yang boleh memegang akaun pemain pada waktu tertentu dan tidak mengambil kesempatan daripada sebarang tawaran promosi di Laman Web. Dengan menyertai sebarang promosi yang dijalankan oleh Laman Web, pemain bersetuju untuk mematuhi Terma & Syarat Umum ini dan juga yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana pemain yang tidak mahu bersetuju dengan syarat ini harus menghubungi Pasukan Sokongan AsiaBoleh untuk maklumat lebih lanjut.

Sekiranya sebarang syarat tawaran atau promosi dilanggar, disalahgunakan dan tidak dipenuhi oleh pemegang akaun pemain yang layak, atau jika ada bukti mengenai siri pertaruhan yang ditempatkan oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan, yang, disebabkan bonus deposit atau tawaran promosi lain, menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin, tanpa mengira hasilnya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, AsiaBoleh berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut kembali bonus serta semua kemenangan. Sebagai tambahan, untuk menampung kos pentadbiran dan kos pemprosesan, AsiaBoleh berhak untuk mengenakan caj pentadbiran kepada pemain dengan nilai yang dapat mencapai nilai bonus deposit.

7. Peruntukan Perkhidmatan Lain

Pemain akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran dan / atau kos yang dikeluarkan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang berlaku seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku semasa menggunakan perkhidmatan AsiaBoleh.

8. Pelbagai

Sekiranya Terma dan Syarat Umum diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan berlaku.

9. Penafian

Semua pemain harus memastikan Pengurusan AsiaBoleh, pegawainya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklan, penganjur atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta-merta atas permintaan dan akan memberi ganti rugi sepenuhnya kepada mana-mana atau semua pihak ini dari mana-mana dan / atau semua tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan apa pun (termasuk yuran undang-undang) yang mungkin timbul, termasuk dari pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada mana-mana pemain atas kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play. Dengan menyetujui Terma & Syarat Umum ini, pemain mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada pemain atau pihak ketiga mana-mana pengubahsuaian, penggantungan atau penghentian Play.

AsiaBoleh berjanji untuk menawarkan penyelesaian dan penyelesaian pertikaian yang adil dan tepat pada masanya tanpa kos atau beban yang tidak semestinya, dengan menyimpan catatan taruhan dan transaksi terperinci dari semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk jangka masa 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan dapat diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian sengketa atas permintaan.